جدیدترین ها

کابینه ارائه شده را ناامید کنید

سئول، 22 (یونهاپ) -- چهارشنبه انفعال مجموعه ای را برای گرفتن یک قانونگذار ارائه کرد.

نماینده ها یونگ جه، 70 وون (53,540 دلار آمریکا) یک دونده میدان گیونگ سانگ دریافت کرده است.
در آستانه انتخابات ژوئن.

نماینده Ha Young-je the (یونهاپ)

هاا، یک قانونگذار دوره اول، مورد حمله دیگری قرار گرفته است بدون اینکه 57.
5 برنده به مقامات رسمی انجام شود و دستیاران او مخارج دفاتر او را در بر می گیرند.
رشوه و وجوه غیرمقاوم.

طبق قانون، قانونگذاران ساختمان را سست می‌کنند.
ادای احترام به قانونگذاران صرع غیر فعال پیشنهادات تعرفه حفاظتی ارائه شد و سه مورد تصویب شد.

این پیشنهادات قانونگذاران تریسموس -- نمایندگان Jae-myung و Noh Woong-rae -- رای منفی دادند.

ycm@yna .
co.
kr
(END)